2018.09.03 Update

stillichimiya「Hell Train」MV

僕が所属するラップグループ、stillichimiyaのMVです。